Michelle bonkosky j7zt Hqx f Mo unsplash

Een inclusieve arbeidsmarkt? M/V/X weg ermee!

Op de arbeidsmarkt mogen we niet discrimineren op basis van geslacht, leeftijd, religie, … Zo krijgt iedereen een gelijke kans op een job. Toch zie ik vaak vacatures met de titel: “Gezocht: projectmanager (M, V, X) met ervaring”. De recruiter of HR-verantwoordelijke wil ermee duidelijk maken dat iedereen mag solliciteren, ongeacht diens geslacht of gender. Maar waarom dan de opsomming van alle mogelijke geslachtskeuzes? Is het geslacht wel relevant om de job uit te kunnen oefenen?

De ‘schuld’ van Marvel

Die letter X. De keuze voor de letter X vind ik persoonlijk storend. Dat komt vooral door de invloeden van Marvel Comics uit mijn kindertijd. Hierdoor associeer ik de letter X met mutanten uit de reeks X-men. X-men waren mensen met unieke “krachten” of “talenten” en werden hiervoor gevreesd of gehaat door de “gewone” mens. Bij de vacatures staat X echter voor de groep van non-binaire personen, voor mensen die zich niet thuis voelen in de binaire gendercategorieën “man of vrouw” en zich beter voelen bij een andere of geen genderidentiteit. Deze groep wordt in België steeds groter en het is bijgevolg logisch om bij de geslachtskeuze een verbreding te voorzien zodat iedereen zich betrokken of aangesproken voelt. Maar dan dient de vraag gesteld te worden of het al dan niet relevant is om het geslacht te kennen.

Geslachtsregistratie

Minister Van Quickenborne (Open VLD) laat, na een uitspraak die het Grondwettelijk Hof heeft gedaan over de transgenderwet, nu ook onderzoeken of er op de identiteitsdocumenten voor de optie X gekozen kan worden naast M of V als geslachtsaanduiding. Een tweede optie is het afschaffen van de geslachtsregistratie. In een wereld waar we continu streven naar gelijkheid tussen alle mensen, zou dit laatste volgens mij een logische keuze zijn. Net zoals we niet alle leeftijden, of alle religies en levensbeschouwingen, of eender welke andere kenmerken waarop sollicitanten gediscrimineerd kunnen worden, opsommen, zo zou ook de M/VX-aanduiding mogen verdwijnen.

Vooral onderzoekers zullen aanhalen dat het geslacht kennen belangrijk kan zijn voor statistieken. Als wetenschapper begrijp ik dat zeker. Een mogelijke piste om hieraan te voldoen is om mensen zichzelf te laten registreren op basis van hun geslachtshormonen, , daar waar het relevant is.

Genderinclusieve functietitels

Hopelijk zien we dan geen vacatures in de trant van: “Gezocht, projectmanager (XX, XY, XYY, XXY…) met ervaring”. We verwerken de leeftijd, huidskleur, religie of levensbeschouwing,… van toekomstige medewerkers toch ook niet in vacaturetitels om aan te geven dat iedereen welkom is? Het feit dat een werkgever van mening is dat dit duidelijk gemaakt moet worden naar toekomstige medewerkers toe, kan erop wijzen dat het schoentje ergens anders wringt en dat men moet werken aan de PR, algemene communicatie, marketing… van een bedrijf of organisatie.

We streven maximaal naar een genderneutraal taalgebruik, en ook genderinclusieve functietitels worden steeds vaker gebruikt. Aangezien iemands kennis, talent en/of ervaring van belang zijn om een job goed uit te kunnen voeren en niet het geslacht of gender wil ik maximaal oproepen tot het schrappen van de vermelding M/V/X in vacaturetitels. Wie weet komt er een tijd dat we het nergens meer moeten vermelden of tegenkomen.