Photo 1502920514313 52581002a659

Monetair beleid gaat vooral over macht

“Hoe gaat het met de economie?” Ach, de economie … die abstracte maar kwantificeerbare wereld waarvan de gezondheid en de groei door politici en kiezers wordt nagejaagd.

Door econoom Magali Van Coppenolle, specialiste financieel bestuur en lid van de Vrijdaggroep. Eveneens veschenen op knack.be op 28 september 2018.

“Hoe gaat het met de economie?” Ach, de economie … die abstracte maar kwantificeerbare wereld waarvan de gezondheid en de groei door politici en kiezers wordt nagejaagd. Het is een systeem dat over zijn eigen experts beschikt: de economisten. Zij beschrijven in een technisch jargon de mechanismen van het systeem en laten die als heuse natuurwetten overkomen.

‘De economie’ neemt in onze samenleving een centrale plaats in, maar slechts weinig burgers spreken haar taal, wat onvermijdelijk tot desinteresse bij deze burgers leidt en afhankelijkheid van de experts creëert. In onze econocratieën worden hele sectoren van het overheidsbeleid gedepolitiseerd: het zijn de experts die de keuzes maken en niet langer de kiezers. Deze depolitisering is bijzonder uitgesproken op het vlak van het monetair beleid. Het woord ‘beleid’ zou eigenlijk al een belletje moeten doen rinkelen: monetair beleid mist zowel de nauwkeurigheid als de neutraliteit van een exacte wetenschap.

Er zijn maar weinig zekerheden in de wereld van de monetaire theorieën. Er bestaat zelfs geen algemeen aanvaarde definitie van het concept ‘geld’: antropologen en politicologen denken er anders over dan economisten die het op hun beurt onderling niet eens raken. Is geld een betaal-, ruil-, spaar- of schuldmiddel? De regels van het islamitisch bankieren verbieden bijvoorbeeld ‘geld dat geld creëert’. Interesten zijn met andere woorden niet toegestaan. De economist Silvio Gesell ontwikkelde bij het begin van de 20e eeuw een concept van geld met weinig of geen kaswaarde dat uitsluitend als betaal- of ruilmiddel zou kunnen worden gebruikt. Ook over de processen op het vlak van geldschepping en geldbeheer woedt een debat waar zelfs de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich in mengt: is het de centrale bank die geld schept door het opleggen van rentevoeten of zouden de commerciële banken hiervoor zorgen via leningen? De inflatie, d.w.z. de prijsstijging als gevolg van de toegenomen geldmassa of de gestegen hoeveelheid geld in omloop, staat eveneens ter discussie. Volgens het IMF en bepaalde economisten (onder wie Ha-Joon Chang van de Universiteit van Cambridge) is er geen sluitend bewijs te vinden voor het feit dat de prijsstabiliteit die alle centrale banken van de OESO-landen nastreven, steeds hand in hand gaat met economische stabiliteit.

Het zijn cruciale debatten. Geld, geldschepping en geldbeheer zijn het resultaat van keuzes die een fundamentele impact hebben op de organisatie van onze samenleving en haar machtsstructuren. Gesell wilde bijvoorbeeld een soort geld creëren waarmee de macht van de mensen die geld hebben en opsparen, kon worden beperkt ten voordele van de mensen die goederen produceren en bezitten. Het verbod op interesten is dan weer duidelijk gericht tegen het principe van de kapitaalaccumulatie die in theorie eindeloos kan doorgaan. Onder meer als gevolg van de exponentiële groei die door de deregulering van de financiële markten wordt aangemoedigd, speelt deze accumulatie een belangrijke rol bij de toename van de sociale en economische ongelijkheid in de lidstaten van de OESO. Politiek onafhankelijke centrale banken voeren bovendien programma’s uit waarvan de gevolgen een politieke impact hebben. Hoewel zij haar programma voor kwantitatieve geldverruiming te vuur en te zwaard verdedigde, kwam de Bank of England in 2012 tot de vaststelling dat de mensen die het meest bij haar beleid gebaat bleken te zijn, de 5% rijkste Britten waren.

Als de structuur van onze munten een rol speelt binnen de machtsstructuren van onze samenlevingen, als monetaire beleidskeuzes niet op natuurwetten en exacte wetenschappen steunen, en als hun herverdelingseffecten niet neutraal zijn, moeten we dan met het oog op onze toekomst niet eens ernstig nadenken over ons geld, onze systemen op het vlak van geldschepping en geldbeheer, en de financiële markten die hieruit voortkomen.

Deze denkoefening kan alleen vruchtbaar zijn en tot nieuwe ideeën leiden als we ze buiten het econocratische debat kunnen houden. Enkele weken geleden riep Bruno Colmant op tot een debat rond de privatisering van geld om te voorkomen dat staten zich in de schulden steken via expansionistische monetaire beleidskeuzes (ter herinnering: dit zou in theorie de doelstelling moeten zijn van onafhankelijk opererende centrale banken). Dit debat ging de meest cruciale vragen echter uit de weg: welk soort privatisering en welk soort geld? Wat zou de impact hiervan zijn op de machtsstructuren? Wie zou de keuzes maken op het vlak van monetaire politiek en met welke democratische verantwoordelijkheid? Dit zijn de vragen die ertoe doen en die op een democratische manier moeten worden gesteld. Om tot evenwichtige antwoorden te komen, zou een systeem moeten worden uitgewerkt dat de economische wetenschappen als een hulpmiddel gebruikt en niet als een keurslijf beschouwt.

Het is de hoogste tijd om op basis van heldere inzichten de strijd aan te binden met de extreme technocratisering van onze systemen die de democratische macht inperkt. Dit is nodig om de tsunami aan makkelijke en gevaarlijke oplossingen die het populisme aandraagt, af te weren. Laten we de economische wetenschappen gebruiken als een instrument om discussies op gang te brengen maar laten we de discussies voeren zonder hun jargon te gebruiken. Laten we onze debatten over geld opnieuw politiseren, zodat we nieuwe mogelijkheden ontdekken en als burgers onze verbeeldingskracht kunnen aanspreken om het soort geld te bedenken dat ten dienste van de maatschappij van de toekomst staat.

[:fr]

« Comment se porte l’économie ?» Ah ! L’économie… cette sphère abstraite, mais quantifiable, dont la bonne santé et la croissance sont des objectifs assumés des politiciens et électeurs.

Magali Caroline Van Coppenolle, économiste, passionnée de gouvernance financière et membre du Groupe du Vendredi. Également paru dans L’Echo du 7 septembre 2018.

« Comment se porte l’économie ?» Ah ! L’économie… cette sphère abstraite, mais quantifiable, dont la bonne santé et la croissance sont des objectifs assumés des politiciens et électeurs. C’est un système qui a ses propres experts, les économistes, qui en décrivent les mécanismes, des lois qui semblent presque naturelles, dans un jargon technique. « L’économie » occupe une place centrale dans nos sociétés, mais peu de citoyens en parlent son langage, créant un désengagement inévitable des citoyens et une dépendance aux experts. Dans nos éconocracies, des pans entiers des politiques publiques sont dé-politisés : les choix sont fait par des experts et non des électeurs. Cette dé-politisation est particulièrement exacerbée quand il s’agit de nos politiques monétaires. Le mot « politique » dans « politiques monétaires » devrait pourtant mettre la puce à l’oreille : une politique monétaire n’a ni l’exactitude, ni la neutralité d’une science exacte.

Il y a peu de certitudes dans le monde des théories monétaires. Le concept même de la monnaie n’a pas de définition communément acceptée : anthropologues et politologues ne sont pas toujours d’accord avec les économistes qui ne sont eux-mêmes pas toujours d’accord entre eux. La monnaie est-elle un moyen de paiement, d’échange, de thésaurisation, d’endettement ? La finance islamique par exemple interdit « la monnaie qui crée la monnaie », c’est-à-dire, les taux d’intérêts. L’économiste Silvio Gesell a proposé, au début du vingtième siècle, un concept de monnaie qui n’aurait pas ou peu de valeur de thésaurisation et qui servirait uniquement de moyen de paiement ou d’échange. Les processus de création et de gestion de la monnaie sont aussi soumis au débat, auquel même une banque centrale telle que celle d’Angleterre prend part : est-ce la banque centrale qui crée la monnaie via l’imposition d’un taux d’intérêt ou seraient-ce les banques commerciales via les prêts ? L’inflation, c’est-à-dire l’augmentation des prix et qui est une des conséquences de l’augmentation de la masse monétaire, ou l’argent en circulation, est aussi sujet à controverse. Selon le FMI et certains économistes, tel Ha-Joon Chang de l’Université de Cambridge, il n’y a pas d’évidence concluante que la stabilité des prix, un objectif que partagent toutes les banques centrales dans l’OCDE, aille toujours de pair avec une stabilité de l’économie.

Ces débats sont cruciaux. La monnaie, sa création et sa gestion, sont les produits de choix qui ont un impact fondamental sur l’organisation de nos sociétés et des structures du pouvoir que l’on y trouve. Gesell, par exemple, tenait à créer une monnaie qui permettrait de diminuer le pouvoir de ceux qui détiennent et accumulent de la monnaie par rapport à ceux qui produisent et détiennent des biens. L’interdiction des taux d’intérêt, elle, se met clairement en contradiction avec la possibilité, théoriquement infinie, d’accumulation du capital. Une accumulation qui, dû entre autres à une croissance exponentielle encouragée par les dérégulations des marchés financiers, joue un rôle important dans l’accroissement de l’inégalité sociale et économiques dans les pays membres de l’OCDE. De plus, les banques centrales politiquement indépendantes mènent des programmes dont les conséquences ont des impacts politiques. Bien qu’ardente défenseuse de son programme d’assouplissement quantitatif, La Banque d’Angleterre évaluait en 2012, que ceux qui avaient le plus bénéficié de sa politique étaient les 5% de citoyens britanniques les plus riches.

Si la structure de nos monnaies joue un rôle sur les structures de pouvoir dans nos sociétés, si les politiques monétaires ne sont pas le fruit de lois naturelles et exactes et que leur effets redistributifs ne sont pas neutres, alors, construire l’avenir passera aussi par une réflexion, et peut-être une réinvention, de nos monnaies, leurs créations et gestion, et des marchés qui en découlent : les marchés financiers.

Pour que cette réflexion soit fructueuse et qu’elle permette d’ouvrir de nouvelles voies, il faudra qu’elle sorte du débat éconocrate. Bruno Colmant invitait, il y a quelques semaines, dans les pages de L’Echo, à discuter de la privatisation de la monnaie, pour empêcher les états de s’endetter via des politiques monétaires expansionnistes (pour rappel, ceci devrait théoriquement déjà être l’objectif des mandats d’indépendance des banques centrales). Mais cette discussion évita les questions les plus cruciales : quel type de privatisation et quel type de monnaie ? Quel en serait son impact sur les structures du pouvoir ? Qui feraient les choix de politiques monétaires et avec quelle responsabilité démocratique ? Ce sont ces questions-là qui importent et doivent être posées de manière démocratique. En y répondant, l’équilibre sera de concevoir un système qui se sert des sciences économiques comme d’un outil et non comme d’un carcan.

C’est avec urgence et lucidité qu’il faut affronter la technocratisation extrême de nos systèmes qui limite le pouvoir démocratique, afin d’empêcher le raz-de-marée des solutions faciles et dangereuses du populisme. Utilisons les sciences économiques comme un outil pour entamer des discussions qui n’en utiliseraient pas leur jargon. Re-politisons nos débats sur la monnaie pour ouvrir le champ des possibles, et, en tant que citoyens, déployons notre imaginaire pour penser la monnaie au service de la société de demain.