De EU dichter bij het dagelijks leven van jonge Europeanen brengen

In een tijd waarin twijfelachtige stemmen over onze gemeenschappelijke toekomst soms luider worden gehoord dan de enkele enthousiastelingen die het EU-project, zowel wonderbaarlijk alsnog “work in progress”, met passie kunnen toelichten, hebben we besloten het voortouw te nemen. In de aanloop naar de verkiezingen, die wij van cruciaal belang achten, heeft de Vrijdaggroep de krachten gebundeld met drie andere jonge Europese denktanks van verschillende nationaliteiten, socio-professionele backgrounds en politieke gevoeligheden, om dit manifest te ontwikkelen, verenigd door het belang dat wij hechten aan het Europese project.

Dit manifest is niet bedoeld om alle acties op Europees niveau te bestrijken. Het is veeleer bedoeld om aan te tonen dat wij als jonge Europeanen in staat zijn om samen na te denken en collectieve oplossingen voor te stellen die verder gaan dan partijgebonden programmatische linies. We hebben samen nagedacht en de voorstellen geselecteerd door middel van een transparante stemming in onze verschillende fracties. In plaats van het diep pessimistische en altijd kritische discours over het Europese project, wordt in dit manifest gepleit voor een constructieve, positieve en concrete visie op de Europese Unie en wat er gedaan kan worden om deze te behouden.

1. Een schooluitwisseling voor alle leerlingen van het Europees middelbaar onderwijs

Om de Europese integratie van jongeren te versterken, stellen wij voor dat elke jonge Europeaan in staat moet worden gesteld om in een ander land een schooluitwisseling te volgen voordat hij of zij de school verlaat, d.w.z. ten laatste op zestienjarige leeftijd.

2. Een verplichte Europese burgerdienst voor alle jonge Europeanen

Wij zijn voorstander van een Europese, verplichte en ondersteunende burgerdienst. Het zou financieel worden gesteund door de Europese Unie. Het zou jongeren boven de 18 jaar uit verschillende landen samenbrengen om acties van gemeenschappelijk belang uit te voeren op het gebied van onderwijs, sociale integratie, gezondheidszorg, milieu- en natuurbescherming.

Dit zou een krachtige hefboom zijn voor sociale integratie, versterking van de culturele uitwisselingen en de bewustwording van een gemeenschappelijk lot.

3. Strengere controle door het Europees Parlement op de Europese begroting

Op Europees niveau valt de duur van het mandaat van het Parlement en dat van het meerjarig financieel kader van de EU niet samen. Dit betekent dat het nieuwe parlement bij elke Europese verkiezing de politieke en budgettaire prioriteiten erft die door het vorige parlement zijn vastgelegd.

Om de democratische controle op de uitgaven van de Unie te versterken, stellen wij voor deze twee cycli - politiek en budgettair - opnieuw te synchroniseren. Europese verkiezingen moeten daarom hand in hand gaan met de goedkeuring van een nieuwe meerjarenbegroting. Dit zou niet alleen helpen om de procedures in de ogen van de burgers te verduidelijken maar er ook toe bijdragen de hefbomen van het democratisch gekozen Parlement te versterken.

4. Een Europese belasting op financiële transacties om nieuwe beleidsdomeinen te financieren

Wij stellen een Europese belasting op financiële transacties voor om de volatiliteit van de financiële markten te verminderen. Dit zou een nuttige eerste stap zijn in de richting van een Europese consolidatie op het vlak van fiscaliteit, die nieuwe middelen zou opleveren voor de financiering van gemeenschappelijk EU-beleid. Het idee is al het onderwerp geweest van verhitte debatten binnen de Europese Unie en de onderhandelingen zijn al sinds 2010 aan de gang. In 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend in het kader van de nauwere samenwerking tussen elf lidstaten. Deze belasting zou tussen de 30 en 35 miljard euro kunnen opleveren. Ondanks de geleverde inspanningen staan de onderhandelingen rond dit voorstel zo goed als stil.

Frankrijk en Duitsland hebben zich onlangs op het Franse model gebaseerd om een voorstel tot belastingheffing in de eurozone in te dienen, dat zou bijdragen tot de voorgestelde begroting voor de eurozone. De invoering van een dergelijke Europese belasting op financiële transacties door de 19 landen van de eurozone zou een onmiskenbare stap voorwaarts zijn. Wij zijn van mening dat een ambitieuzere aanpak mogelijk is door middel van een belasting met een bredere basis en een hogere inkomstenbasis, die de basis zou kunnen vormen voor een begroting eigen aan de eurozone.

5. Een Europese dienst voor werkgelegenheid en mobiliteit

In 2017 heeft minder dan 4% van de Europese burgers binnen de werkleeftijd (20-64 jaar) al in een andere lidstaat gewoond. De invoering van een meertalige Europese dienst voor werkgelegenheid en mobiliteit, via een onlineportaal, zou de werkgelegenheidsgraad in de lidstaten verhogen en de integratie van de nationale arbeidsmarkten bevorderen. Deze portaalsite zou een broodnodige brug vormen tussen de individuelle vacatures en de nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening. Deze dienst zou eveneens verantwoordelijk zijn om instrumenten voor te stellen om praktische belemmeringen voor grensoverschrijdende mobiliteit (zoals het leren van talen en sociale/fiscale aspecten) uit de weg te ruimen.

6. Een Europese defensiestrategie

Het gebrek aan een gemeenschappelijke defensiestrategie belooft de achilleshiel van Europa voor de 21ste eeuw te worden. Om een consensus te bereiken over het strategisch kader stellen wij voor een gemeenschappelijke defensiestrategie te ontwikkelen op basis van regionaal overleg. We stellen ook voor om meer instrumenten te ontwikkelen om de industrietakken aan te moedigen zich samen te organiseren, om zo een echte Europese industriële basis voor defensie te creëren. Een "Buy European" wetgeving zou een belangrijke katalysator zijn hiertoe. We stellen ook voor om reële wederzijdse, operationele en financiële bijstand in te voeren: wanneer een crisis strategische belangen bedreigt, moet het antwoord op deze crisis ten goede komen van een sterkere gemeenschappelijke financiering via een nationale of multilaterale operatie. Alle landen zouden dan ook deelnemen aan de verdediging van de regio, via financiering, militaire capaciteiten en/of soft power-instrumenten naargelang de omstandigheden.

7. Een Europese asieldienst en een Europese asielrechtbank

De status voor asielzoeker is op EU-niveau gedeeltelijk geharmoniseerd, maar de recente migratiecrisis heeft aan het licht gebracht dat er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan in de behandeling van asielzoekers uit derde landen. Daarom bevelen wij aan om verdere vooruitgang te boeken op het vlak van operationele harmonisering via de oprichting van een Europees asielstelsel en een Europees Hof voor asielzaken op te zetten om te zorgen voor een gelijk en rechtvaardig systeem in de hele EU.

Wij stellen voor om in de hele EU een gemeenschappelijk Europees asielbeleid te voeren, met inbegrip van de definitie van een Europese asielstatus en een beheerssysteem voor niet-Europese migranten en asielzoekers. De opvang en verdeling van migranten en vluchtelingen zou op gegroepeerde wijze worden georganiseerd, op basis van specifieke financiële middelen. Het doel: dat migranten en asielzoekers dezelfde behandeling krijgen, ongeacht het land waar ze aankomen en zich vestigen. Een eerste stap zou erin bestaan een grotere uniformiteit in de proceduretermijnen en een pan-Europese erkenning van de status te bereiken om dubbele verzoeken van twee verschillende lidstaten te voorkomen.

8. Een maand vaderschapsverlof op EU-niveau

De Commissie stelt voor om in alle lidstaten van de EU een minimum van 10 dagen vaderschapsverlof in te voeren. Dit gaat niet ver genoeg en stelt vaders niet in staat om de vaardigheden te verwerven die hen zou toelaten om de rol van ouder op gelijke voet met hun vrouwelijke partners op te nemen. Wij stellen dus voor een verplicht vaderschapsverlof van minstens één maand in te voeren. Deze hervorming zou de gelijkheid tussen de ouders in de rolverdeling binnen het gezin verbeteren. Tegelijkertijd zou dit de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt bevorderen.

9. Een wedstrijd tussen Europese televisie- en mediaprogramma's over het EU-beleid

Europa is zeer ondervertegenwoordigd in de nationale media. Wij stellen voor een wedstrijd tussen Europese televisieprogramma's over de Europese politiek te organiseren, geïnspireerd door Eurovisie. De winnende programma's zouden in alle lidstaten op openbare zenders worden uitgezonden. Deze programma's kunnen net zo goed documentaires, televisieseries of nieuwsprogramma's zijn. Zij zouden de culturele integratie en de kennis van de Europese Unie en haar uitdagingen versterken. Dit zou ook het Europese audiovisuele landschap en de industrie erachter ten goede komen.

10. De EIB als Europese Klimaatbank

De Europese Investeringsbank ontbreekt tevens aan transparantie en haar impact op milieu- en sociaal vlak blijven beperkt. Wij stellen voor de EIB om te vormen tot een Europese bank voor het klimaat en met een oog voor de langere termijn, die de challenges van morgen zou kunnen helpen aanpakken. De EIB zou dus voornamelijk investeren in duurzame projecten ter ondersteuning van de overgang naar energie, klimaat, landbouw en milieu. Het zou een groen monetair beleid kunnen voeren door groene staats- of bedrijfsobligaties te financieren.

De think tanks die dit manifesto medeondertekenen:

De Vrijdaggroep
Bouger Les Lignes
Argo
Foraus