Term
Definitie
Een erkend (politiek) vluchteling
Een persoon die het statuut vluchteling heeft verkregen van een derde staat, omdat hij zijn land ontvluchtte en er niet naar kan terugkeren zonder bescherming van zijn land, uit vrees voor vervolging vanwege nationaliteit, ras, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
Een subsidiair beschermde
Een persoon die het statuut van subsidiair beschermde heeft verkregen, omdat hij een reëel risico loopt om slachtoffer te worden van blind geweld en wordt blootgesteld aan groot gevaar in zijn land van herkomst.
Een asielzoeker
Persoon die asiel aanvraagt. Hij wordt pas als vluchteling beschouwd wanneer zijn aanvraag is aanvaard.
Een immigrant
Een persoon die zich heeft gevestigd in een ander land. Immigranten kiezen om te verhuizen, terwijl vluchtelingen worden gedwongen om hun land te ontvluchten.
Een economische migrant
Een persoon die naar een ander land gaat om er te werken of voor een betere economische toekomst. Deze term wordt correct gebruikt wanneer de motivatie zuiver economisch is. De motivaties van migranten zijn echter meestal erg complex en niet noodzakelijkerwijs meteen identificeerbaar.
Een staatloze
Een persoon die door geen enkel land wordt beschouwd als zijn onderdaan en die dus geen nationaliteit heeft. Sommige (maar niet alle) vluchtelingen zijn staatloos. Op dezelfde manier zijn niet alle staatlozen noodzakelijkerwijs vluchtelingen.
Een illegale
Een persoon die geen toelating heeft gekregen om in het land te blijven of die is gebleven na het verstrijken van de geldigheidsperiode van zijn verblijfsvergunning. Onder deze term vallen ook de personen die het slachtoffer zijn van het falen van het systeem, zoals asielzoekers waarvan de aanvraag werd geweigerd maar die niet werden teruggestuurd wegens een algemene risicosituatie in hun land van herkomst.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
De Dienst Vreemdelingenzaken staat onder voogdij van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om het beheer van de migratiestromen te verzekeren in samenwerking met verschillende partners. Deze dienst komt tussen voor het afleveren van visa, verblijfsvergunningen van korte duur of van lange duur. Hij is verantwoordelijk voor de registratie van de asielaanvragen in België. De Dienst Vreemdelingenzaken verzekert ook de vrijwillige terugkeer of de uitzetting van personen die hier illegaal verblijven.
Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (cgvs)
Het ‘Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen’ (CGVS) is een onafhankelijke federale administratie die bescherming moet bieden aan personen die een risico van vervolging lopen of die aan groot gevaar worden blootgesteld bij terugkeer naar hun land. De commissaris-generaal bestudeert eerst of de asielzoeker kan worden erkend als vluchteling. Als dit niet het geval is, bekijkt hij of de aanvrager het statuut van subsidiair beschermde kan krijgen.
Fedasil
Het 'Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers' (Fedasil) is een semioverheidsinstelling van openbaar nut, onder voogdij van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ze is belast met de opvang van de asielaanvragers en andere doelgroepen, het garanderen van de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangmodaliteiten en het garanderen van de coördinatie van de verschillende programma’s voor vrijwillige terugkeer.
De Raad Voor Vreemdelingen-betwistingen (RVV)
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijke administratieve rechtbank. Bij de Raad kan in beroep worden gegaan tegen de beslissingen van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, tegen de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die worden genomen over toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de uitzetting van vreemdelingen.